Legionowski Klub Amazonek

A

a

A

a

A

a

A

a

Legionowski Klub Amazonek został założony przy Stowarzyszeniu Potrzebującym Pomocy “Nadzieja” w 2011 roku z inicjatywy wyjątkowych kobiet, które nie bały się mówić otwarcie o swojej walce z rakiem piersi. To dzięki ich wysiłkowi, odwadze i chęci niesienia pomocy, Legionowski Klub Amazonek stał się przystanią, w której potrzebujące pomocy bądź informacji kobiety mogą znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, albo oparcie i zrozumienie w sytuacjach, w których słowa nas zawodzą.

 

Celem Klubu jest:

 1. Reprezentowanie interesów kobiet po leczeniu raka piersi;
 2. Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po przebytej chorobie nowotworowej piersi;
 3. Profilaktyka choroby nowotworowej piersi.

Zadania:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy kobiet o chorobie nowotworowej piersi;
 2. Podniesienie świadomości kobiet o konieczności przestrzegania zaleceń profilaktycznych;
 3. Kształtowanie umiejętności samobadania piersi;
 4. Zapobiegania nawrotom choroby;
 5. Zaznajamianie kobiet z najnowszymi metodami leczenia i rehabilitacji;
 6. Pomoc pacjentkom po operacji piersi w pełni zrozumieć wagę fizycznej i psychicznej rehabilitacji.

Formy pracy:

 1. Wykłady i seminaria prowadzone przez specjalistów / lekarzy, psychologa oraz osoby po przebytej chorobie chorobie nowotworowej.
 2. Udział w corocznej październikowej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Amazonek do Częstochowy oraz udział w konferencji organizowanej przez częstochowskie Amazonki.

Regulamin Legionowskiego Klubu Amazonek

Postanowienia ogólne:

 1. Legionowski Klub Amazonek utworzony jest jako jednostka niesamodzielna działająca przy Stowarzyszeniu Potrzebującym Pomocy „Nadzieja”.
 2. Klub tworzy się na czas nieokreślony.
 3. Członkowie klubu zobowiązani są do opłacania składek do 5-go dnia każdego miesiąca.

Cele i sposoby działania:

Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz:

 1. kobiet przed i po leczeniu raka piersi;
 2. edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej.

Klub realizuje swoje cele poprzez następujące zadania w zakresie:

 1. niesienia pomocy psychicznej kobietom zarówno przed, jak i po operacji;
 2. informowania na temat postępowania rehabilitacyjnego po zabiegu;
 3. podnoszenia sprawności fizycznej kobiet po operacji;
 4. wymiany doświadczeń między kobietami;
 5. ochrony i promocji zdrowia;
 6. upowszechnianiu kultury fizycznej, promocji i organizacji wolontariatu;
 7. organizowania rehabilitacji leczniczej;
 8. organizowania warsztatów terapii psychologicznej;
 9. zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

 

Zarząd

Zarząd Klubu składa się z czterech członków, w tym z prezesa, zastępcy prezesa, skarbnika i członka Zarządu.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą działalnością Klubu i działania w jego imieniu.
 2. Opracowanie Harmonogramu prac.
 3. Organizowanie spotkań członków Klubu.
 4. Informowanie na bieżąco władz Stowarzyszenia o działalności klubu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich

Zarząd Legionowskiego Klubu Amazonek

 • Przewodnicząca – Marianna Trojanowska 

 • Vice- Przewodnicząca – Jadwiga Korpełta

 • skarbnik – Ewa Maksimiuk

 • Sekretarz – Krystyna Podgórska

 • Członek zarządu – Danuta Księżak

 • Członek zarządu – Danuta Kędzior 

_________________________________________________________

A

A

A